Algemene voorwaarden en waarneming

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BAAREN ADVOCATUUR EN WAARNEMINGSREGELING

Artikel 1:
‘Van Baaren Advocatuur’ is de naam waaronder mr. P.C.A. van Baaren, hierna genoemd “het kantoor” of “de opdrachtnemer”, een advocatenpraktijk voert en bedrijft.

Artikel 2:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van het kantoor ten behoeve van haar opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien geoordeeld mocht worden dat een of meerdere van de bepalingen uit deze regeling geen gelding heeft/hebben, dan laat dat onverlet de toepasselijkheid en gelding van de overige bepalingen. Bovendien zijn het kantoor en de opdrachtgever alsdan gehouden, dan wel de rechter na een verzoek om conversie door een van de partijen, om terzake van de bepaling die geen gelding heeft een zodanige regeling te treffen die de strekking van de betreffende bepaling het dichtst benaderd en tussen hen wel gelding kan hebben.
Indien geoordeeld mocht worden dat een of meerdere van de bepalingen uit deze regeling geen gelding heeft/hebben, dan laat dat onverlet de toepasselijkheid en gelding van de overige bepalingen. Bovendien zijn het kantoor en de opdrachtgever alsdan gehouden, dan wel de rechter na een verzoek om conversie door een van de partijen, om terzake van de bepaling die geen gelding heeft een zodanige regeling te treffen die de strekking van de betreffende bepaling het dichtst benaderd en tussen hen wel gelding kan hebben.

Artikel 3:
Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van het kantoor, de (bestuurders van de) in het kantoor participerende (rechts)personen en al degenen die voor het kantoor werkzaam zijn of waren.

Artikel 4:
Een overeenkomst van opdracht met het kantoor komt pas tot stand nadat de opdracht expliciet is aanvaard. In dit kader zijn alleen de aan het kantoor verbonden advocaten tot vertegenwoordiging bevoegd.
De aan het kantoor verbonden advocaten kunnen alleen opdrachten aanvaarden met betrekking tot de dienstverlening op het gebied van de advocatuur en de adviespraktijk op juridische en aanverwante gebieden.
Indien de opdracht is aanvaard door een advocaat geldt met betrekking tot de betreffende dienstverlening uitsluitend het kantoor als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon of bepaalde personen zal/zullen worden uitgevoerd.

Artikel 5:
De personen die de opdracht aanvaarden, aanvaarden deze voor de in artikel 1 gedefinieerde opdrachtnemer en zijn niet zelf in persoon hieraan gebonden.

Artikel 6:
De opdrachtgever stemt ermee in dat de opdrachtnemer de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan haar verbonden natuurlijke of rechtspersonen of zo nodig derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt hierbij uitgesloten.
Indien een opdracht wordt gegeven door een ander dan de persoon ten behoeve van wie de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd kan schriftelijke opdracht van deze persoon verlangd worden en is deze persoon hoofdelijk, naast de opdrachtgever, gehouden tot voldoening van hetgeen het kantoor toekomt.

Artikel 7:
Iedere aansprakelijkheid van het kantoor, de aandeelhouders, haar bestuurders, werknemers en door haar ingeschakelde derden is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door het kantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico dat op grond van de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden wat betreft de dekking nadere informatie worden verschaft.
Indien de verzekering om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat is iedere aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het door het kantoor in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, exclusief verschotten en omzetbelasting, in de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid heeft geleid.
De keuze van de door het kantoor in te schakelen derde zal waar nodig geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Het kantoor is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derde of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken. Het kantoor is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen alle aanspraken van derden, de door het kantoor in verband hiermee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de door het kantoor ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 8:
Het kantoor is op grond van wettelijke bepalingen verplicht om in bepaalde gevallen een bij de uitvoering van de opdracht verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie te melden aan de daarvoor bij wet aangewezen instantie. Het kantoor is daarbij wettelijk verplicht tot geheimhouding van deze melding. Het kantoor is nimmer aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van een dergelijke melding, ook indien die achteraf ongegrond blijkt. De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassing van het kantoor van voormelde wettelijke bepalingen.

Artikel 9:
Voor de uitvoering van een overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd tenzij anders overeengekomen. De kantoorkosten worden door de opdrachtnemer forfaitair vastgesteld op 5% van het verschuldigde honorarium. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
Het kantoor is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt zodra mogelijk verrekend met de declaratie terzake van de dienstverlening waarop het voorschot heeft gezien. Daarnaast is het kantoor gerechtigd het voorschot aan te merken als betaling van andere, ook niet vervallen, declaraties. Het in de overeenkomst van opdracht genoemde uurtarief kan jaarlijks op 1 januari worden verhoogd met minstens 5 euro.

Artikel 10:
Alleen betaling door overmaking op een ten name van het kantoor gestelde bank- of girorekening dan wel betaling in contanten, tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde bepaalde maximum, leidt tot kwijting ten bedrage van het betaalde van de opdrachtgever. Betaling van declaraties van het kantoor dient te geschieden zonder opschorting of verrekening binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW, met een minimum van 6%. De (buiten)gerechtelijke kosten die in verband staan met de invordering van declaraties, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag, komen voor rekening van de opdrachtgever. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval schriftelijk ter kennisneming van de opdrachtnemer te zijn gebracht binnen veertien dagen na de declaratiedatum.

Artikel 11:
Het met een opdracht door het kantoor gevormde dossier zal gedurende zeven (7) jaren na het einde van de opdracht worden bewaard. Daarna kan het kantoor het (laten) vernietigen. Voor afgifte van extra afschriften van enig dossierstuk gedurende de vermelde bewaartermijn is een administratieve kostenvergoeding verschuldigd.

Artikel 12:
Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding en alle andere vorderingsrechten van opdrachtgever jegens het kantoor in verband met door het kantoor aanvaarde opdrachten en/of verrichte werkzaamheden, 12 maanden na de gebeurtenis, handelen of het nalaten waaruit het vorderingsrecht direct of indirect voortvloeit, doch in ieder geval 5 jaren na de datum van de laatste factuur.

Artikel 13:
Op de rechtsverhouding van het kantoor met haar opdrachtgever is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen, kunnen worden berecht door de Geschillencommissie Advocatuur overeenkomstig de Klachten- en Geschillenregeling Advocaat. Een exemplaar van deze regeling zal door het kantoor desgevraagd kosteloos aan opdrachtgever worden verstrekt.
Alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de voormelde commissie dient de klacht eerst in een klachtenprocedure van en door het kantoor te worden behandeld waarbij met de opdrachtgever zal worden besproken hoe de klacht zal worden afgehandeld. Het staat partijen echter ook vrij om hun geschil voor te leggen aan de Rechtbank. Alsdan is de Rechtbank Oost-Brabant bij uitsluiting bevoegd.

Artikel 14:
Waarnemingsregeling Van Baaren Advocatuur: mr. P.C.A. van Baaren laat zijn dossiers bij afwezigheid en/of verhindering waarnemen door mr. G. Janssens, mr. M. Koppelmans en/of mr. A. Verhagen. Zij zijn bereikbaar als volgt:

1.
Mr. G. Janssens
verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht.
Vughterstraat 71
5211 EZ ’s-Hertogenbosch
T 073 – 612 20 22
F 073 – 612 32 95
info@gdadvocaten.nl
www.gdadvocaten.nl

2.
Mv. Mr. M Koppelmans-de Goeij.
Algemene praktijk, arbeidsrecht, personen en familierecht.
Address: Rechterstraat 49b, Boxtel
Phone: 0411-851800
Fax: 0411-850623
Email: marlijn@koppelmansadvocatuur.nl

3.
Mv. Mr. A.M. Verhagen,
Algemene praktijk, strafrecht
Bosscheweg 107
5282 WV Boxtel
Tel: 06 – 2372 4227
Fax: 0411 – 850 407